Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.   N O M I N A S J O N S L I S T E   2 0 1 5  (under oppdatering)


Valgprogram 2015
Listeplass Navn og bilde Ord fra kandidaten Fødselsår Tittel/stilling  Bosted
1 Helge VestheimHelge Vestheim
Viktig for Helge: "Omsorg for mennesker og miljø. Alles rett til trivsel, trygghet og en meningsfylt hverdag."
I videoen under hører du litt mer, i alle fall det han rakk å si på de tildelte tre minuttene under Innlandsmarkedet 2015.

1959 Ungdomsarbeider/ selvstendig næringsdrivende  Næroset
2 Tone Høisveen
Tone Høisveen
Jeg er opptatt av at kommunen leverer gode tjenester på det som er primærtjenestene til kommunene - skole og omsorg. Ellers opptatt av at kommunen skal driftes på en effektiv måte. Barn, unge og eldre skal ha et godt aktivitetstilbud i sitt nærområde. Ellers er det viktig at innbyggerne blir hørt og at Ringsaker skal oppleves som en god kommune uansett hvor du bor.
1967 Leder støttefunksjoner / stab  Furnes
3 Harald Løkkesveen
Harald Løkkesveen

Viktig for meg :

 

Innbyggerne i Ringsaker kommune må føle at de kan være med å påvirke sin hverdag gjennom å stemme i lokalvalget.

Da er det viktig at de har flere partier å stemme på.

Bruk stemmeretten din!!!

 

Alle fortjener forutsigbarhet og dermed trygghet.

 

Likeverd og aksept for alle uansett situasjon.
 

1953 Kvalitetsansvarlig  Moelv
4 Anne Miklavic
Anne Miklavic
Økt effektivisering i offentlig sektor. Det enkle er ofte det beste!
 
Som lokalpolitiker har jeg et ansvar for å lytte til innbyggerne, bidra til å få utredet og påvirke saker befolkningen er opptatt av der de bor. Ildsjeler må utfordres i større grad på å bruke oss for å fremme sine lokalsaker. Istedenfor å syte og klage over "kommunen" , er det bedre å engasjere seg, bruke de virkemidler som er for å forsøke å nå fram med saker som folk er opptatt av der de bor. Ring en politiker!
1965 Rådgiver  Mesnali
5 Rune
Rune Evensen

1957 Regionsjef  Furnes
6 Kristina Kvarberg1982 Tjenesteleder  Lismarka
7 Nils
Einar Nils Hermann
- Trygg skolevei for alle.
- Ta i bruk hele Ringsaker.
- Godt kulturtilbud i kommunen.
- Fryse eiendomsskatten.
1967 Lærer  Ring
8 Trine Evensen
Trine Evensen
Jeg vil jobbe for å få en god oppvekstkommune for barn og ungdom. Lærlingeplasser er noe som kommunen må stille for å få bort frafallet i videregående skole. Jeg vil at ungdomskontakten skal få kontor i Moelv slik de har i Brumunddal - et veldig godt tilbud! Få på plass helsesøster i større stilling ved alle ungdomsskoler og helst en sosionom som de med psykiske problemer kan snakke med. 
Ellers er det viktig at kulturlivet på bygdene får støtte - ikke bare i de to byene våre.
Eiendomsskatt er en usosial skatt som bør senkes og på sikt fjernes!
Kommunen må tørre å se på pensjonsordningen for deres ansatte, det er en stor utgiftspost som har doblet seg på ti år.
1964 Blomsterdekoratør  Ring
9 Knut Arild
Knut Arild Afseth
Det viktigste for meg er å bevare skolestrukturen vi har nå, samtidig som vi jobber for bevaring av et levende bygdemiljø. Begrense bygging av hytter på fjellet.  1980 Elevassistent  Moelv
10 Solfrid H. Vestheim
Solfrid Håland Vestheim
Vi må utnytte alle mulighetene den flotte kommunen vår har! 
Jeg er opptatt av hvordan kommunen kan drives på best mulig måte. Som mor er jeg særlig engasjert i alt som påvirker den oppvoksende generasjonen, fra jordmor til videregående, lærlingeplasser og fritidstilbud. Vi må sikre framtida for både ung og væl vaksin.
Fjerne eiendomskatten!
Finnes det vilje, finnes det muligheter!
1982 Kontormedarbeider
 Ring
11 Magne Nystrand
Magne Nystrand
Viktig for meg: Pengebruken i kommunen, fjerning av eiendomsskatten. Veg og vegvedlikehold. Eldreomsorgen og sykehussaken. 1960 Tømrer  Brøttum
12 Vesla
Bjørg "Vesla" S. Mathisen
Viktig for meg er at grendeskolene blir bevart der de lokale ønsker det. Eiendomsskatten bør ned, særlig for de med lave inntekter. Kulturstøtten bør gis til lokale utøvere som ikke driver profesjonelt. Ønsker at opposisjonen skal bli sterk og ha innflytelse.
1939 Pensjonert skolesjef  Moelv
13 Reidar
Reidar A. Løvstuen
Jeg er opptatt av at vi må utvikle og bruke hele kommune. La de småskolene bestå. Gjøre kommunen mer effektiv, slik at vi kan fjerne eiendomsskatten. Verne dyrka mark og Mjøs-stranda mot nedbygging av vei og jernbane. Eldreomsorgen. Gi mer støtte til lag og foreninger.
1947 Pensjonist  Brøttum
14 Elisabeth
Elisabeth Kjærnåsen
Viktig for meg: Levende bygder i kommunen! Det skal være attraktivt å bosette seg å bo i bygdene i Ringsaker, og da er det viktig at skoler og barnehager får "leve" i bygdene. 
Ta vare på barnas mestringsfølelse i skolen. Bygge videre på det de er gode på, for å styrke selvbilde og da også åpne døra for å motta læring!
Bevare dyrket mark og gardsbruk i alle størrelser. Kommunen vår er en landbrukskommune, noe Ringsaker bør være stolt av!
1972 Selvstendig næringsdrivende, gårdbruker  Ring
15 Gunnar Fauskerud
1947 Pensjonert gårdbruker  Lismarka
16 Linda Pedersen
1987 Gravferdskonsulent  Brumunddal