Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.   V A L G P R O G R A M   2 0 1 5   -   2 0 1 9


Ringsaklistas prinsipprogram fastlegger de grunnleggende linjene for partiets arbeid, og angir partiets holdninger, verdivurderinger og målsettinger. Standpunkter til enkeltsaker finnes i valgprogrammet.
Trykk her for å se prinsipprogrammet.


Valgprogram - Innhold (klikk på overskriften for å gå direkte til kapitellet)

1. BOLIGBYGGING OG BEFOLKNINGSVEKST
2. ET NÆRINGSLIV I VEKST, BLI NÆRINGSLIVETS FAVORITTKOMMUNE
3. MARKEDSFØRE RINGSAKER KOMMUNE
4. SAMFERDSEL OG TRAFIKKSIKKERHET
5. KOMMUNIKASJON
6. OPPVEKST OG UTDANNING
7. KULTUR OG FRIVILLIG ENGASJEMENT
8. FRILUFTSLIV, FRITID OG FERIE
9. MILJØ
10. PLEIE OG OMSORG
11. DEMOKRATI
12. ØKONOMI
13. DRIFT AV KOMMUNEN


1. Boligbygging og befolkningsvekst.

Vi vil:

1.1
Ha vekst i alle deler av kommunen, og legge til rette for attraktive tomter i ulike størrelser der folk vil bo.

1.2
Inkludere grendeutvalg / sentrumsutvalg og andre lokale krefter i arbeid for bosetting og tilflytting.

1.3
Kartlegge framtidsbehov for kommunens innbyggere slik at folk blir boende og at folk utenfra vil flytte hit.

2. Et næringsliv i vekst, bli næringslivets favorittkommune.

Vi vil:

2.1
Ta hele kommunen i bruk. Være postitive til å regulere tomter for næringsvirksomhet, også utenom de største sentra.

2.2
Arbeide for å fremme Ringsaker kommune som attraktiv for næringslivet.

2.3
Bedre vilkårene for næringslivet ved å endre eiendomsskatten, se punkt 11.5.

3. Markedsføre Ringsaker kommune.

Vi vil:

3.1
Markedsføre Ringsakers svært sentrale beliggenhet i forhold til Hamar/Elverum, Gjøvik/Raufoss, Lillehammer/Gudbrandsdalen og Gardermoen/Oslo. 

3.2
Fremheve Ringsakers fordeler med natur, kulturlandskap, stabilt klima, ro og friluftsområder.  

3.3
Synliggjøre regionens varierte arbeids- og utdanningsmuligheter, fremme Ringsakers fortrinn som bokommune / oppvekstkommune og næringskommune.

4. Samferdsel og trafikksikkerhet.

Vi vil:

4.1
Sikre utvikling av lokalvegnettet. Jobbe for trafikksikkerhet rundt skoler og barnehager med utbygging av gang- og sykkelveger.

4.2
Arbeide for at det ikke innføres bompenger på lokale veger når det blir bompenger på E6. Bompenger på lokalveger vil være til hinder for vekst og utvikling i kommunen.
 
4.3
Arbeide for at det er tilstrekkelig med ladestasjoner/hurtigladere for el-biler.

5. Kommunikasjon

Vi vil:

5.1
Utvikle bruken av datateknologi i alle ledd og tilstrebe godt bredbånd til hele kommunen.

6. Oppvekst og utdanning.

Vi vil:

6.1
Satse på forebyggende arbeid rettet mot de yngste i nært samarbeid med foresatte, barnehage, skole og myndigheter.

6.2
Benytte seg bedre av den ressursen ungdommen representerer bl.a. i arbeidet med å skape nye møteplasser i sunne miljøer.

6.3
Arbeide for tilgjengelighet til helsesøster i alle skolekretser, tilse at tiltenkte midler tildelt i kommunens ramme benyttes til styrking av helsestasjonene.

6.4
Arbeide for nærmiljøanlegg med varierte tilbud for barn og unge, i alle kretser.

6.5
Forsatt arbeide for full barnehagedekning. Vi er positive til både kommunale og private barnehager og ønsker at de skal være tilgjengelige der folk bor.

6.6
Opprettholde barneskoler i alle bestående kretser, med mindre kretsen selv ønsker noe annet.  

6.7
Anerkjenne den eksisterende private grunnskolen i kommunen som et mangfold.

6.8
Arbeide for å utvikle det videregående skoletilbudet i Ringsaker. Bidra til samarbeid mellom bedrifter og videregående skole.

6.9
I samarbeid med NAV arbeide for et tilbud til skoletrøtt barn og ungdom om mulighet til praktisk opplæring, for å motvirke frafall i barne- og ungdomsskole og senere videregående skole.
Stimulere til flere lærlingeplasser, med bedre støtte til bedriftene.

6.10
Arbeide for flerbrukshaller i samarbeid med skoleutvikling – som for eksempel flerbrukshall i Furnes. Fortsatt gymsal ved en fullverdig Fagernes skole.

6.11
Bygge byggetrinn 2 av Bjønnhaug avlastningssenter for sterkt funksjonshemmede barn og unge.

6.12
Sikre nok ressurser til barnevernet. Barnevernsplanen må følges opp nå.

6.13
Fullfinansiere og starte utbygging av Stavsberg skole, og sikre framtida for Fagernes og Fossen skoler.

6.14
Gjenåpne bassenget på Brøttum skole og jobbe for å beholde basseng i alle ungdomsskolekretsene.

6.15
Arbeide for at Lærlingsmiljøteamet, som erstatter RAUS og gjør en viktig og god jobb med å tre tidlig inn å hjelpe i vanskelige sitausjoner, skal ha ressurser til å arbeide med barn i alle aldre, ikke bare i ungdomsskolene. Bedre tilgjengeligheten til Ungdomskontakten for hele kommunen.

7. Kultur og frivillig engasjement.

Vi vil:

7.1
Stimulere til bedre vilkår for lag og foreninger, oppmuntre til entusiasme og kreativitet, og ta vare på ildsjeler.

7.2
Sikre øvingslokaler for kulturaktiviteter, med muligheter for lagring av utstyr. Der det ikke finnes ledige kommunale lokaler for barnas aktiviteter, bør kommunen bidra til å dekke husleie.

7.3
Arbeide for et variert kulturliv i hele kommunen, spesielt for ungdom.

7.4
Ha god oversikt over hva kulturmidlene går til og sørge for god fordeling i hele kommunen.

8.  Friluftsliv, fritid og ferie.

Vi vil:

8.1
Tilrettelegge for god tilgjengelighet til elver og vann, utnytte alle mulighetene som finnes i Ringsaker kommune.

8.2
Bedre folkehelsen ved at alle barn og unge skal gis mulighet til fysisk aktivitet i gode arenaer. Arbeide for bedre forståelse for viktigheten av dette.

8.3
Støtte utvikling av områder som i dag er utilgjengelige for allmennheten.

9. Miljø.

Gjenbruk og respekt for naturen og omsorg for mennesker må gjenspeiles i alle beslutninger.

Vi vil:

9.1
Fokusere på alle typer utslipp. At Ringsaker skal bli en ”grønn” kommune med miljøbevisste innbyggere.

9.2
Arbeide for utnytting av fornybare energikilder.

10. Pleie og omsorg.

Vi vil:

10.1
Gi mulighet til å bestemme / ha medbestemmelse over egen livssituasjon. Verdighet i alle ledd.

10.2
Tilby gode dagaktiviteter, besøkstjeneste, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og matombringelse. Mer omsorg og verdighet, mindre ensomhet.

10.3
Tilstrebe at eldre kan få bo hjemme så lenge de ønsker. Ha nok sjukehjemsplasser, utvise kreativitet ved å samarbeide med for eksempel Grande og Ringen når det ikke finnes plass i kommunale enheter.

10.4
At alle som ønsker det skal få enerom på institusjon.

10.5
Gi foreldre / pårørende til funksjonshemmede barn og unge muligheter for regelmessig og kvalitativ god avlastning.

10.6
Opprette nytt omsorgsnivå for pleietrengende i ung mellomalder, (40-60 år).

10.7
Arbeide for at trafikkskadde, slagrammede og andre som trenger det får rask og god opptrening.

10.8
Sikre funksjonshemmede et godt botilbud med hjelp til å ivareta god livskvalitet. Få ned antallet på venteliste for bolig, ved å prioritere bygging.

10.9
Tilrettelegge for bofellesskap/trygghetssenter for eldre, under privat initiativ. Det er et økende behov innen pleie og omsorg, og Ringsaker kommune må være i stand til å dekke dette behovet.

10.10
Utarbeide og iverksette en kreftplan for å ivareta alvorlig kreftsyke.

10.11
Arbeide for storsykehus i Mjøsregionen, fortrinnsvis nær Mjøsbrua.

11. Demokrati.

Vi vil:

11.1
At folkets representanter skal styre kommunen, og at våre ansatte i administrasjonen gjennomfører vedtak effektivt og økonomisk forsvarlig.

11.2
Oppmuntre til aktive grendeutvalg og sentrumsutvalg.

11.3
Lytte til ideer fra innbyggerne i hele kommunen og samarbeide med alle som kommer med gode forslag, uavhengig av partitilknytning.

11.4
Utvikle Ringsaker og fordele ressurser slik at alle deler av kommunen gis mulighet for vekst og framgang.

11.5
Fremheve det positive også hos politiske motstandere. Tilstrebe dialog og god kommunikasjon.

11.6
At ordfører og/eller rådmann skal møte befolkningen på faste steder til faste tider.

11.7
Opprettholde politienhet både i Moelv og Brumunddal.

11.9
TV-overføring via Internett også fra formannskap og planutvalg.

12. Økonomi

Vi vil:

12.1
Utvikle hele kommunen og ta alle ressurser i bruk.

12.2
Gjøre kommunen billigere i drift ved å satse sterkere på forebyggende arbeid for å få ned sykefraværet.

12.3
Evaluere administrasjonens effektivitet og organisasjonsform.

12.4
Skape større inntekter gjennom tiltak nevnt i kapittel 1 og 2.

12.5
Fryse eiendomsskatten. Arbeide for å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatt. Prioritere fritak for de som tjener under 2G per husstand, frem til vi kan fjerne den for alle.

12.6
Unngå parkeringsavgifter.

13. Drift av kommunen

Vi vil:

13.1
Styrke lederopplæringen. Sette fokus på personalpolitikk og motivasjon. Medarbeidere har rett til å bli sett, hørt og tilhøre en god og effektiv bedriftskultur.

13.2
Evaluere dagens ordning for drift og vedlikehold. Stanse det økende forfallet av fellesskapets eiendom.

13.3
Fjerne ufrivillige deltidsstillinger.

13.4
Arbeide for økt vedlikehold av kirkebygg, ikke minst for våre to middelalder kirker Ringsaker og Nes.

13.5
Oppmuntre og legge tilrette for at ansatte og innbyggere i kommunen kan komme med forslag og konstruktiv kritikk med tanke på bedre drift.


Til toppen