Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2011  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo


Ringsaklista er startet av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida, som brenner for Ringsakers framtid.   V A L G P R O G R A M   2 0 1 1   -   2 0 1 5


Ringsaklistas prinsipprogram fastlegger de grunnleggende linjene for partiets arbeid, og angir partiets holdninger, verdivurderinger og målsettinger. Standpunkter til enkeltsaker skal være i valgprogrammene. Se prinsipprogrammet her.


Valgprogram - Innhold (klikk på overskriften for å gå direkte til kapitellet)

1. BOLIGBYGGING OG BEFOLKNINGSVEKST
2. ET NÆRINGSLIV I VEKST, BLI NÆRINGSLIVETS FAVORITTKOMMUNE
3. MARKEDSFØRE RINGSAKER KOMMUNE
4. KOMMUNIKASJON
5. OPPVEKST OG UTDANNING
6. KULTUR OG FRIVILLIG ENGASJEMENT
7. FRILUFTSLIV, FRITID OG FERIE
8. MILJØ
9. PLEIE OG OMSORG
10. DEMOKRATI
11. ØKONOMI
12. DRIFT AV KOMMUNEN


1. Boligbygging og befolkningsvekst.

Vi vil:

1.1 - Ha vekst i befolkningen i alle deler av kommunen. Mål: minimum landsgjennomsnittet. Dette vil gi betydelig større overføringer til kommunen.

1.2 - Tilby attraktive tomter i ulike størrelser der folk vil bo.

1.3 - Kartlegge framtidsbehov for kommunens innbyggere slik at folk blir boende og at folk utenfra vil flytte hit.

1.4 - Lage en boligbyggingsplan for min. 10 år i alle skolekretser.

1.5 - Inkludere grendeutvalg / sentrumsutvalg og andre lokale krefter i arbeid for bosetting og tilflytting.2. Et næringsliv i vekst, bli næringslivets favorittkommune.

Vi vil:

2.1 - Ta hele kommunen i bruk.

2.2 - Være imøtekommende overfor nye initiativ og insistere på rask saksbehandling.

2.3 - Regulere inn tomter for næringsvirksomhet, også utenom de største sentrene.

2.4 - Ta initiativ til nettverksbygging og bransjeforum.

2.5 - Aktivt bidra til nyskaping og stimulere gründere.

2.6 - Satse på ungt entreprenørskap.

2.7 - Markedsføre Ringsaker kommune som attraktiv for næringsliv, regionalt og nasjonalt.

2.8 - Stimulere til videre utvikling av reiseliv, ikke bare på fjellet, men også ved Mjøsa og på flatbygda.

2.9 - Bidra til at både Moelv og Brumunddal skal bli fullverdige Handelssentra.3. Markedsføre Ringsaker kommune.

Vi vil:

3.1 - Markedsføre Ringsakers svært sentrale beliggenhet i forhold til Hamar/Elverum, Gjøvik/Raufoss, Lillehammer/Gudbrandsdalen og Gardermoen/Oslo.

3.2 - Utnytte Ringsakers naturgitte fordeler med kulturlandskap, stabilt klima, ro og friluftsområder.

3.3 - Synliggjøre regionens varierte arbeids- og utdanningsmuligheter.

3.4 - Bruke enhver anledning til å markedsføre Ringsakers fortrinn som bokommune / oppvekstkommune og velegnet sted å etablere virksomhet.

3.5 - Arbeide for bedre utnyttelse av kommunens hjemmesider og internetts muligheter.


 

4. Kommunikasjon.

Vi vil:

4.1 - Sikre utvikling av lokalveinettet for alle.

4.2 - Arbeide for rask gjennomføring av firefelts motorveg til Lillehammer gjennom Ringsaker.
Vi vil arbeide for at det ikke innføres bompenger på lokale veier når det blir bompenger på E6. Bompenger på lokalveier vil være til hinder for vekst og utvkling i kommunen.

4.3 - Utvikle bruk av datateknologi i alle ledd og tilstrebe bredbånd til hele kommunen.

4.4 - Arbeide for høyhastighetsjernbane strekningen Oslo-Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og Ringsaker. 

 

5. Oppvekst og utdanning.

Vi vil:

5.1 - Satse på forebyggende arbeid rettet mot de yngste i nært samarbeid med foresatte, barnehage, skole og myndigheter.

5.2 - Benytte seg bedre av den ressursen ungdommen representerer bl.a. i arbeidet med å skape nye møteplasser i sunne miljøer.

5.3 - Arbeide for å sikre tilgjengelighet til helsesøster i alle skolekretser.

5.4 - Arbeide for nærmiljøanlegg med varierte tilbud for barn og unge, i alle kretser.

5.5 - Arbeide for trygg adkomst til lekeplasser, barnehager og skoler.

5.6 - Forsatt arbeide for full barnehagedekning. Vi er positive til både kommunale og private barnehager og ønsker at de skal være tilgjengelige der folk bor.

5.7 - Opprettholde barneskoler i alle bestående kretser, med mindre kretsen selv ønsker noe annet.

5.8 - Anerkjenne de eksisterende private grunnskolene i kommunen som et mangfold.

5.9 - Arbeide for å utvikle det videregående skoletilbudet i Ringsaker, og spesielt i Moelv.
Bidra til samarbeid mellom bedrifter og videregående skole.

5.10 - I samarbeid med NAV arbeide for et tilbud til skoleleie barn og ungdom om mulighet til praktisk opplæring, for å motvikre drop-out fra barne- og ungdomsskole og senere videregående skole. Videreutvikle tilbud som Raus/Inn på tunet.
Stimulere til flere lærlingeplasser, med bedre støtte til bedriftene.

5.11 - Arbeide for flerbrukshaller i samarbeid med skoleutvikling – på Furnes og Brøttum.

5.12 - Bygge Bjønnhaug i ett byggetrinn.

5.13 - Sikre at barnevernet gis ressurser til et kvalitativt godt tilbud. I dag brytes loven og fylkeslegens påbud må følges opp.

5.14 - Fullfinansiere og starte utbygging av Brøttum, Moelv, Mørkved og Stavsberg i løpet av perioden 2011-2015.6. Kultur og frivillig engasjement.

Vi vil:

6.1 - Stimulere til bedre vilkår for lag og foreninger.

6.3 - Oppmuntre til entusiasme og kreativitet og ta vare på ildsjeler.

6.4 - Samarbeide med lokalpressen for positiv oppmuntring av lokale initiativ.

6.5 - Arbeide for et variert kulturliv på lokalplanet, spesielt for ungdom.

6.6 - Arbeide for å sette Ringsaker på kartet som arrangør av regionale og nasjonalt interessante arrangementer.

6.7 - Tenke nytt rundt plassering og drift av Prøysenhuset.7.  Friluftsliv, fritid og ferie.

Vi vil:

7.1 - Aktivt stimulere folk til å bevege seg mer i naturen og i kulturlandskapet.

7.2 - Gi støtte til tilrettelegging for friluftsliv i kommunen.

7.3 - Arbeide for fri tilgjengelighet til elver og vann og stimulere til jakt, fiske, bading og båtliv i samråd med grunneierne.

7.4 - Tilrettelegge for sterkere tilgjengelighet til Mjøsa og utnytte Mjøsas muligheter til bade- og båtliv, reiseliv og turisme.

7.5 - Bidra til utvikling av reiselivsnæringen over hele kommunen og videreutvikle denne ved regionalt samarbeid, langsiktige arealplaner som skiller områder for ro og action og fremtidsrettet destinasjonsutvikling. Kommunen skal være initiativtager i reiselivet.


 

8. Miljø.

Gjenbruk og respekt for naturen og omsorg for mennesker må gjenspeiles i alle beslutninger.

Vi vil:

8.1 - Fokusere på alle typer utslipp!

8.2 - At Ringsaker skal bli en ”grønn” kommune med ”grønne” innbyggere.

8.3 - Satse sterkere på ENØK - tiltak.

8.4 - Arbeide for utnytting av fornybare energikilder.

8.5 - Tilstrebe bevaring eller forbedring av bomiljøer og friluftsidyller i forbindelse med fremføring av både veg og jernbane.
 


9. Pleie og omsorg.

Vi vil:

9.1 - Gi mulighet til å bestemme / ha medbestemmelse over egen livssituasjon.

9.2 - Forebygge ensomhet ved å tilby dagaktiviteter, besøkstjeneste, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og
matombringelse.

9.3 - Oppmuntre frivillige organisasjoner til å etablere faste møtesteder.

9.4 - Tilstrebe at eldre kan få bo hjemme så lenge de ønsker det og det er forsvarlig gjennom styrking av hjemmebaserte tjenester.

9.5 - Alle som ønsker det skal få enerom på institusjon.

9.6 - Gi foreldre / pårørende til funksjonshemmede barn og unge muligheter for regelmessig og kvalitativ god avlastning.

9.7 - Opprette nytt omsorgsnivå for personer som blir pleietrengende i ung mellomalder, (40-60 år).

9.8 - Gi utviklingshemmede og funksjonshemmede et godt botilbud med tilstrekkelig hjelp til å ivareta god livskvalitet, både ut i fra personlige behov og lovverket.

9.9 - Arbeide for at trafikkskadde og slagrammede får rask og god opptrening.

9.10 - Jobbe for å bevare Hagen behandlingssenter.

9.11 - Tilrettelegge for bofellesskap under privat initiativ.10. Demokrati.

Vi vil:

10.1 - At politikerne skal representere folket og styre kommunen. Administrasjonen i kommunen skal utføre vedtak og drifte kommunen effektivt.

10.2 - Evaluere administrasjonens effektivitet og organisasjonsform. Evaluere komiteordningen opp i mot den gamle fagkomiteordningen.

10.3 - Utvikle grendeutvalg og sentrumsutvalg gjennom opplæring og oppfølging og integrere og samarbeide med disse i saker som angår deres områder.

10.4 - Lytte til ideer fra innbyggerne i hele kommunen og samarbeide med alle som kommer med gode forslag, uavhengig av partitilknytning.

10.5 - Utvikle Ringsaker og fordele ressurser slik at alle deler av kommunen gis mulighet for vekst og framgang.

10.6 - Fremheve det positive også hos politiske motstandere. Tilstrebe dialog og kreativ kommunikasjon.

10.7 - At ordfører og/eller rådmann skal møte befolkningen på faste steder til faste tider.

10.8 - Opprettholde politienhet både i Moelv og Brumunddal.

10.9 - TV-overføring via Internett også fra formannskap og planutvalg.11. Økonomi

Vi vil:

11.1 - Utvikle hele kommunen og ta alle ressurser i bruk.

11.2 - Gjøre kommunen billigere i drift ved å satse sterkere på forebyggende arbeid.

11.3 - Skape større inntekter gjennom tiltak nevnt i kapittel 1 og 2.

11.4 - Markedsføre Ringsakers fortrinn på nettet under en fremtidsrettet profil som underbygger dette programmets ideer som bokvalitet, oppvekst, friluftsliv, sunnhet, trivsel m.m.

11.5 - Arbeide for å fjerne eiendomsskatt. Prioritere fritak for de som tjener under 2G per husstand, frem til vi kan fjerne den for alle.

11.6 - I prinsippet er skatt gjennom regulering av skattøre en bedre metode for skatt. Da deles byrdene på alle etter evne, og vi sparer mange millioner til innkreving.

11.7 - Som deleier i Eidsiva Energi, arbeide målrettet for å unngå at høg strømpris blir brukt som en skjult beskatning. Dette er en stor belastning for alle med svak økonomi, og for næringslivet som har dårlige rammevilkår fra før.

11.8 - Unngå parkeringsavgifter.12. Drift av kommunen

Vi vil:

12.1 - At Ringsaker kommune skal være et forbilde for andre arbeidsgivere.

12.2 - Styrke lederopplæringen. Sette fokus på personalpolitikk og motivasjon. Medarbeidere har rett til å bli sett og hørt, og tilhøre en god bedriftskultur.

12.3 - Engasjere lege og fysioterapeut for å forebygge mot arbeidsrelaterte plager.

12.4 - Evaluere dagens vaktmesterordning.

12.5 - Fjerne uønskede deltidsstillinger.

12.6 - Intensivere samarbeidet med nabokommunene og fylkene.

12.7 - Arbeide for økt vedlikehold av kirkebygg, ikke minst for våre to middelalder kirker Ringsaker og Nes.


Til toppen